Szkoła Równych Szans
(wiecej)
LOGO
(wiecej)

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie i egzaminie w ostatnim roku nauki

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie i egzaminie w ostatnim roku nauki

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków  organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. nr 228 z 2010r., poz. 1490) http://www.men.gov.pl

w  Wynik sprawdzianu / egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na świadectwie szkolnym.

w  Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu / egzaminu do 20 sierpnia danego roku powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej lub gimnazjum (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa poniżej, § 49.1 rozporządzenia jw.).

PRZED SPRAWDZIANEM / EGZAMINEM

 

TERMINY

 

Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego   z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, którego uczą się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Rodzice/opiekunowie prawni składają u dyrektora pisemną deklarację  o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego z zakresu wybranego języka oraz zamiarze przystąpienia  do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

do 20 września  roku szkolnego,   w którym  jest przeprowadzany egzamin

 

 

 

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.0.

 

 

Uczniowie gimnazjum, którzy kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie szkoły podstawowej, są obowiązani  przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym III.1 z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie szkoły podstawowej, są  zwolnieni  z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym.

 

 

 

 

 

Do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy nie uczyli się deklarowanego języka w szkole podstawowej. 

 

 

 Wyniki trzeciej, językowej  części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym po raz pierwszy brane będą pod uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. 

od roku szkolnego 2018/2019

 

Uczniowie szkół  lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej,  w których zajęcia są prowadzone w tym języku, mogą przystąpić do sprawdzianu/egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w języku mniejszości narodowej. Rodzice/opiekunowie prawni  zainteresowanego ucznia składają  dyrektorowi pisemną deklarację o przystąpieniu do tego egzaminu w języku mniejszości narodowej.

nie później niż  20 września  roku szkolnego,  w którym  jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin

 

Uczeń może zrezygnować z przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu w języku danej  mniejszości narodowej. O rezygnacji rodzice / prawni opiekunowie  informują pisemnie dyrektora szkoły.

nie później niż na 3 miesiące przed sprawdzianem / egzaminem

 

Uczniowie  posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  mają prawo przystąpić do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych  do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie tego  orzeczenia.

 

 

 

Uczeń, posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do sprawdzianu / egzaminu  w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych  na podstawie tej opinii. Opinię tę przedkłada dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystęp uje do sprawdzianu / egzaminu gimnazjalnego.

do 15 października roku szkolnego,  

w którym przeprowadzany   jest  egzamin

 

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach  w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem   w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców / prawnych opiekunów lub na ich wniosek opinia może być wydana także uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wniosek ten wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  i informuje o tym rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń chory lub niepełnosprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jago stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

 

 

 

Uczeń, który w roku szkolnym w którym przystępuje do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

 

 

 

 

 

Opinia rady pedagogicznej wydawana jest na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i po uzyskaniu zgody rodziców / prawnych opiekunów.

 

 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje szczegółową informację   o sposobach dostosowywania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do możliwości uczniów i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie http://www.cke.edu.pl/ nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian / egzamin gimnazjalny.

nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian / egzamin gimnazjalny.

 

Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu / egzaminu  gimnazjalnego do potrzeb i możliwości  uczniów.

 

 

 W przypadku ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej  w sprawie  dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia ze wzglądu na stwierdzone u niego zaburzenia wydaną przed wejściem zmian w przepisach prawa, opinia ta stanowi podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do potrzeb i możliwości ucznia przez okres kształcenia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. 

opinia stanowi podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych przez okres kształcenia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. 

 

 

Rodzice/opiekunowie prawni powinni przekazać do szkoły sprawdzone dane personalne uczniów wraz z numerem PESEL. Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej listę uczniów przystępujących do sprawdzianu/egzaminu, w celu umieszczenia ich w bazie danych  komisji. Rzetelne podanie danych jest konieczne, gdyż  muszą one być  zgodne z danymi zamieszczonymi w świadectwie szkolnym.

do 30 listopada roku szkolnego,  w którym  w przeprowadzany jest sprawdzian/egzamin

 

 

Uczniowie powinni być poinformowani o warunkach przebiegu sprawdzianu/egzaminu przed jego rozpoczęciem.

 

przed terminem sprawdzianu/egzaminu  w danym roku szkolnym ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

W  TRAKCIE  SPRAWDZIANU / EGZAMINU

 

 

Za organizację i przebieg sprawdzianu/egzaminu oraz dostosowanie warunków i formy do potrzeb uczniów odpowiada dyrektor szkoły.

 

 W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzeń telekomunikacyjnych,  zakłócenia przez ucznia prawidłowego przebiegu  sprawdzianu/egzaminu dyrektor szkoły przerywa sprawdzian/odpowiednią część egzaminu tego ucznia  i unieważnia go. Uczeń przystępuje do sprawdzianu/odpowiedniej części egzaminu w terminie i miejscu  wyznaczonym przez dyrektora  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 nie później niż do 20 sierpnia danego roku

 

W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor okręgowej komisji w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.

 

 

 Jeśli u ucznia po raz kolejny  stwierdzono niesamodzielność rozwiązywania zadań   i unieważniono jego sprawdzian/egzamin, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej    w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia sprawdzian lub odpowiednią część egzaminu, a  w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu w odpowiednich miejscach wpisuje się „0”.

 

 

 

 

SZCZEGÓLNE  PRZYPADKI

 

 

Uczniowie, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu/egzaminu .

 

Uczniowie ze sprzężonymi  niepełnosprawnościami, posiadający  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców/opiekunów pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

 

 Uczniowie ze sprzężonymi  niepełnosprawnościami, posiadający  orzeczenie    o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy  nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni przez dyrektora  komisji okręgowej  z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców, zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

 

 

 Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim  z zakresu przedmiotu z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem/egzaminem zwolnieni są ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu na  podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie to przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie to jest równoznaczne z uzyskaniem  najwyższego wyniku ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu.

 przed egzaminem

 

 

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu / egzaminu ewentualne jego części, lub przerwał sprawdzian / egzamin , przystępuje do niego w dodatkowym terminie i miejscu ustalonym przez dyrektora  Okręgowej   Komisji  Egzaminacyjnej.

 nie później niż 20 sierpnia danego roku

 

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych (szczególne przypadki) uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu / egzaminu gimnazjalnego do dnia  20 sierpnia danego roku może zostać  zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu przez dyrektora  okręgowej komisji egzaminacyjnej. Warunkiem zwolnienia jest złożenie  udokumentowanego   wniosku przez  dyrektora szkoły     w  porozumieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami ucznia.

 nie później niż 20 sierpnia danego roku

 

W przypadku zwolnienia z części egzaminu gimnazjalnego w zaświadczeniu   o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zamiast wyniku egzaminu gimnazjalnego z odpowiedniej części wpisuje się odpowiednio „zwolniony / zwolniona”.

 

PONADTO

 

 

 Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez okręgową  komisję egzaminacyjną jest ostateczny.

 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

 

Wyniki sprawdzianu lub egzaminu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu/egzaminu okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dla każdego ucznia do szkoły.

 

nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć, a w przypadku egzaminu w sierpniu – do 31 sierpnia danego roku

 Sprawdzone i ocenione prace uczniów komisja okręgowa przechowuje przez okres  6 miesięcy.

 

 

Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu/odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeśli uzna, że w trakcie sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

w terminie 2 dni od daty sprawdzianu / odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego uczeń może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania. Rozstrzygnięcie ww. dyrektora jest ostateczne.

 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania

<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA