Szkoła Równych Szans
(wiecej)
LOGO
(wiecej)

Ważne wydarzenia

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

 

Organizacja konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018

 

Zasady uczestnictwa w konkursach

Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów: 

1) I etap - eliminacje szkolne - czas trwania -90  minut;

2) II etap - eliminacje rejonowe - czas trwania - 90 minut;  

3) III etap - eliminacje wojewódzkie - czas trwania - 90 minut. 

Programy merytoryczne konkursów są dostępne u nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.

1. Do konkursów, mogą przystąpić uczniowie klas IV-VII w szkołach podstawowych i uczniowie klas II-III oddziałów gimnazjalnych.

2. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny. Do I etapu konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń.

3. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz akceptację zapisów Regulaminu konkursów przedmiotowych.

4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursów przedmiotowych, w tym, publikowanie wyników na stronie MSCDN. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.  

5. Uczniowie przystępujący do konkursu na każdym etapie obowiązani są okazać legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzania konkursu, spóźnienie o więcej niż 15 minut oraz zgłoszenie się w innym niż wyznaczone przez organizatora miejscu, pozbawia ucznia możliwości uczestniczenia w konkursie. Dopuszczalne jest spóźnienie na konkurs do 15 minut tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uczestnik za zgodą Przewodniczącego może być dopuszczony do eliminacji, ale bez możliwości wydłużenia czasu trwania konkursu.

7. W czasie trwania Konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący Komisji może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków, wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).

8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócania prawidłowego przebiegu konkursu Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę. Fakt ten należy odnotować w protokole.

9. Członkowie Komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich komentować w czasie trwania konkursu.

10. Na każdym etapie konkursu zabrania się korzystania z podręczników, książek oraz wszelkich środków łączności, np. telefonów komórkowych.

11. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych etapów konkursu, nawet w przypadku przedstawienia przez uczestnika konkursu zaświadczenia lekarskiego.

12. Dla uczniów niepełnosprawnych, w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uczniów przewlekle chorych dostosowuje się warunki i miejsca pracy do ich potrzeb. O dostosowanie wnioskuje rodzic/opiekun prawny przedkładając dyrektorowi szkoły właściwą dokumentację. Wprowadzone dostosowania nie mogą naruszać zasad samodzielnej pracy ucznia jako uczestnika konkursu 

 

Prace uczestników konkursów

1. Prace uczestników konkursów na wszystkich etapach są kodowane.

2. Rozkodowanie prac dokonywane jest przez przewodniczącego danej komisji konkursowej, po ich sprawdzeniu, zweryfikowaniu i zatwierdzeniu ostatecznej oceny (na każdym etapie) przez przewodniczących: szkolnej komisji konkursowej (na etapie szkolnym), rejonowej komisji konkursowej (na etapie rejonowym) lub wojewódzkiej komisji konkursowej (na etapie wojewódzkim).

3. Dyskwalifikują uczestnika:

1) inne, niż przewidziane, zasady kodowania prac,

2) używanie korektora,

3) pisanie ołówkiem lub innym ścieralnym przyborem do pisania,

4) niesamodzielność wykonywania zadań.

4. Prace uczniów (czystopis lub karta odpowiedzi) na każdym etapie są oceniane przez członków odpowiednich przedmiotowych Komisji Konkursowych według ustalonego, jednolitego modelu odpowiedzi i schematu punktowania, uwzględniającego jedynie punkty wyrażone liczbą całkowitą.

5. Przewodniczący Rejonowych Komisji Konkursowych dokonują weryfikacji wybranych prac uczniów uczestniczących w Konkursie na etapie szkolnym. Ocena pracy dokonana przez Przewodniczących RKK jest ostateczna.

6. Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych dokonują weryfikacji wybranych prac uczniów uczestniczących w Konkursie na etapie rejonowym. Ocena pracy dokonana przez Przewodniczących WKK jest ostateczna.

 Zasady wglądu do prac konkursowych 

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia może być udostępniona do wglądu.

2. W ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników uczniów po etapie rejonowym i wojewódzkim, uczeń lub jego rodzice lub prawni opiekunowie zgłaszają pocztą elektroniczną chęć dokonania wglądu do pracy.  

3. Wglądy odbywają się w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia po zakończeniu zgłoszeń.  

4. Wglądu mogą dokonywać maksymalnie dwie osoby w czasie do 15 minut po okazaniu dokumentów stwierdzających tożsamość: ucznia legitymacji szkolnej, a rodzica lub prawnego opiekuna dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby.  

5. Prace konkursowe uczniów udostępnione do wglądu nie mogą być kopiowane. Możliwe jest natomiast wykonywanie zdjęć pracy konkursowej, w całości lub w części. Podczas wglądu dozwolone jest korzystanie z aparatu fotograficznego.

6. Wglądy do prac odbywać się będą:  

1) Po etapie szkolnym - w szkole, w której uczeń przystępował do I etapu konkursu, w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły w obecności osób przez niego upoważnionych;

2) Po etapie rejonowym w siedzibie odpowiedniego Wydziału MSCDN, w terminie wskazanym przez Kierownika Wydziału/Dyrektora MSCDN w obecności osób przez niego upoważnionych.

3) Po etapie wojewódzkim - w siedzibie MSCDN w Warszawie po III etapie konkursu, w terminie wskazanym przez Dyrektora MSCDN w obecności osób przez niego upoważnionych.

 Tryb odwoławczy 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice lub prawni opiekunowie uznają, że praca została oceniona niezgodnie z modelem odpowiedzi i schematem punktowania, mogą złożyć na każdym etapie konkursu pisemne odwołanie od wyników oceny: 

1) Etap szkolny - do Dyrektora szkoły, po dokonaniu wglądu do pracy. Po niezwłocznym, pozytywnym rozpatrzeniu odwołania, dyrektor szkoły zgłasza ucznia do etapu rejonowego na platformie konkursów;  

2) Etap rejonowy - do Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej z siedzibą w odpowiednim Wydziale MSCDN, w terminie 2 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po zakończeniu wglądów.

3) Etap wojewódzki - do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z siedzibą w MSCDN w Warszawie, ul. Świętojerska 9, w terminie 2 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po zakończeniu wglądów.

2. Odwołanie powinno zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana oraz krótkie uzasadnienie przyczyny kwestionowanej oceny. Nie dokonuje się ponownej weryfikacji całej pracy.

3. Treści zadań konkursowych wraz z modelem odpowiedzi i schematem punktowania nie są objęte trybem odwoławczym.

4. Przewodniczący właściwej komisji konkursowej rozpatruje odwołania w ciągu 8 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po upływie terminu składania odwołań. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.

5. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą być zgłaszane pisemnie do Dyrektora MSCDN w terminie 3 dni od wystąpienia zdarzenia.

6. Odwołania wniesione z naruszeniem trybu odwoławczego nie będą rozpatrywane.

 

Zalacznik 1_Harmonogram_SP.pdf

Zalacznik 1_Harmonogram gimnazjum.pdf

<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA